ABG Alumni

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Tôn Nữ Tường Vy

Learn - Unlearn - Relearn

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giảng viên tiếng Việt

University of North Carolina at Chapel Hill

 • Giảng viên khóa học tiếng Việt tại University of North Carolina at Chapel Hill, Mỹ, với học bổng Fulbright (FLTA)
 • Đã làm trợ giảng tại Đại học Fulbright Việt Nam, môn Văn hóa và Xã hội Việt Nam Hiện đại
 • Đồng sáng lập viên và giảng viên chương trình Phát triển Cá nhân, trang bị cho học viên các kỹ năng học tập nền tảng và tư duy phản biện.
 • Đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ Giáo dục và Phát triển Quốc tế (2017-2018) tại Institute of Education, University College London với học bổng chính phủ Anh Chevening. Đam mê về giáo dục lịch sử và giáo dục hòa bình. Cuốn sách đầu tay đã xuất bản vào năm 2017, “Bên kia ranh giới”, và cuốn sách dự kiến xuất bản tiếp theo, “Phía sau những cuộc chiến”, là những câu chuyện và phân tích đối chiếu về các hình thức giáo dục thay thế trong các xã hội chiến tranh và hậu chiến, như giáo dục cho người tị nạn, giáo dục bởi các tu viện, giáo dục tại gia và hoạt động thanh niên vì một xã hội hòa nhập hơn
 • Đã đặt chân đến 36 quốc gia với các chuyến thực địa, bao gồm một số vùng biên giới và xung đột, quan tâm đến việc làm thế nào giáo dục về văn hóa và lịch sử hình thành nên căn tính của người học
 • Giáo dục khai phóng trong các lĩnh vực khoa học xã hội
 • Hòa bình và xung đột
 • Các kỹ năng học tập nền tảng (đọc, viết, ghi chú…)
 • Các kỹ năng giao tiếp trên mạng (viết pitching email/ message, email etiquette…)

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giảng viên tiếng Việt

University of North Carolina at Chapel Hill

 • Giảng viên khóa học tiếng Việt tại University of North Carolina at Chapel Hill, Mỹ, với học bổng Fulbright (FLTA)
 • Đã làm trợ giảng tại Đại học Fulbright Việt Nam, môn Văn hóa và Xã hội Việt Nam Hiện đại
 • Đồng sáng lập viên và giảng viên chương trình Phát triển Cá nhân, trang bị cho học viên các kỹ năng học tập nền tảng và tư duy phản biện.
 • Đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ Giáo dục và Phát triển Quốc tế (2017-2018) tại Institute of Education, University College London với học bổng chính phủ Anh Chevening. Đam mê về giáo dục lịch sử và giáo dục hòa bình. Cuốn sách đầu tay đã xuất bản vào năm 2017, “Bên kia ranh giới”, và cuốn sách dự kiến xuất bản tiếp theo, “Phía sau những cuộc chiến”, là những câu chuyện và phân tích đối chiếu về các hình thức giáo dục thay thế trong các xã hội chiến tranh và hậu chiến, như giáo dục cho người tị nạn, giáo dục bởi các tu viện, giáo dục tại gia và hoạt động thanh niên vì một xã hội hòa nhập hơn
 • Đã đặt chân đến 36 quốc gia với các chuyến thực địa, bao gồm một số vùng biên giới và xung đột, quan tâm đến việc làm thế nào giáo dục về văn hóa và lịch sử hình thành nên căn tính của người học
 • Giáo dục khai phóng trong các lĩnh vực khoa học xã hội
 • Hòa bình và xung đột
 • Các kỹ năng học tập nền tảng (đọc, viết, ghi chú…)
 • Các kỹ năng giao tiếp trên mạng (viết pitching email/ message, email etiquette…)

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Tôn Nữ Tường Vy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Tôn Nữ Tường Vy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com