ABG Alumni

12 - Hung Nguyen
12 - Hung Nguyen

Nguyễn Bá Hưng

Logic - Hệ thống - Hiểu biết

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

CEO

Fulfillment Gsof Asia

 • 3 năm trong lĩnh vực quản trị tinh gọn trong sản xuất, Quản lý sản xuất, HSE
 • 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử
 • Đang cập nhật
 • Áp dụng Lean trong sản xuất
 • Tư duy xây dựng luồng quy trình và hệ thống hiệu quả
 • Xây dựng KPI

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

CEO

Fulfillment Gsof Asia

 • 3 năm trong lĩnh vực quản trị tinh gọn trong sản xuất, Quản lý sản xuất, HSE
 • 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử
 • Đang cập nhật
 • Áp dụng Lean trong sản xuất
 • Tư duy xây dựng luồng quy trình và hệ thống hiệu quả
 • Xây dựng KPI

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Bá Hưng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Bá Hưng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com