ABG Alumni

avatar - Vinh Truong
avatar - Vinh Truong

Trương Thế Vinh

Đang cập nhật...

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Photographer

ACOM AGENCY

  • Kinh nghiệm về hình ảnh, nội dung thương mại
  • Hình ảnh, nội dung thương mại
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Photographer

ACOM AGENCY

  • Kinh nghiệm về hình ảnh, nội dung thương mại
  • Hình ảnh, nội dung thương mại
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trương Thế Vinh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trương Thế Vinh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com