ABG Alumni

Phạm Thị Thu Thảo
Phạm Thị Thu Thảo

Phạm Thị Thu Thảo

Sáng tạo - Cởi mở - Hợp tác

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật​

Trợ lý nghiên cứu

  • Mảng nông nghiệp, môi trường, phân tích số liệu
  • Chia sẻ hoặc tổ chức thảo luận về chủ đề môi trường, nông nghiệp, phát triển bền vững.
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Trợ lý nghiên cứu

  • Mảng nông nghiệp, môi trường, phân tích số liệu
  • Chia sẻ hoặc tổ chức thảo luận về chủ đề môi trường, nông nghiệp, phát triển bền vững.
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phạm Thị Thu Thảo

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phạm Thị Thu Thảo

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com